Skip to main content
2015-02-07

SERAFIM碩擎科技【 加入會員3C好禮大方送 】抽獎名單

Serafim碩擎科技【 加入會員3C好禮大方送 】抽獎名單

2/16(一)pm14:00統計加入會員計:447名

序號姓名  序號姓名  序號姓名  序號姓名  序號姓名 
1陳X侃 101邱X杰 201盧X仲 301蕭X送 401Daniel Hsiao
2顏X成 102吳X鴻 202林X明 302Ken Chen 402范X翔
3陳X霖 103王X淞 203顏X萱 303蕭X碩 403Powu Chang
4正X元 104林X穎 204許政杰 304陳X丟 404楊X
5初X賢 105柯X量 205楊X麟 305shin-hung, Chen 405Clovis Lin
6吳X軒 106童X浩 206林X億 306楊X閔 406鄭X賢
7吳X揚 107林X揚 207JASON 307成X宜 407解X城
8李X明 108劉X愷 208 308紀X原 408Elroy Chen
9蔡X倫 109張X欽 209fyvu 309Chia-Hsien Su 409趙X祐
10楊雍夔 110林X廷 210卓X民 310MJ Chang 410曾X瑋
11李X諳 111楊X翰 211陳X淵 311Gui Ming Huang 411陳X傑
12張X彥 112洪X哲 212林X堡 312葉X隆 412X進
13李鄒文 113余X廷 213張X順 313丁X俊 413Louis Chi
14劉X忠 114逄X遠 214龔X翰 314Lun Sin 414徐X哲
15簡X甫 115許X翔 215吳X霖 315散財童子 415吳X銓
16伍X發 116李X廷 216李X翰 316Tai-Han Wong 416Kunio Jake
17林X河 117黃X翰 217金X全 317方X宸 417陳X衛
18jose24 118鄭X喬 218謝X修 318陳X至 418程X德
19石X慧 119張X遴 219陳X仲 319葉X棋 419劉X昌
20施X瀚 120吳X 220吳X祐 320謝X樺 420廖X賢
21歐X裕 121吳X銘 221游X誠 321邱X華 421Dannis Chen
22Chen 122夏X賢 222劉X星 322陳X豪 422Chen Ming Hung
23Chuang chaoling 123何X岳 223蔡X峰 323Husk Chang 423Chung Chen
24洪X強 124林X祖 224趙X廷 324黃X特 424陳X華
25張X翔 125徐X予 225許X瑋 325Pa Ins 425Jason Chen
26周X承 126張X瑋 226陳X湘 326康X靈 426賴X穎
27林X富 127黃X勳 227曾X軒 327彭X傑 427陳X原
28王X緯 128林X亞 228林X弘 328謝X穎 428陳X元
29李X儒 129許X嚴 229陳X儒 329黃X倫 429Bin Wang
30楊X均 130林X羽 230朱X霖 330劉X呈 430陳X翔
31沈X洲 131邱X倫 231王X民 331Gen Jian 431謝X雋
32林X傑 132李X紘 232廖X安 332許X麟 432Melson Cheng
33呂X穎 133曾X勳 233李X嘉 333洪X甫 433Boky Chen
34蔡X辰 134嚴X銘 234翁X仁 334黃X剛 434黃X慧
35鄭X楷 135陳X 235陳X杰 335林X凱 435Cillian Hsueh
36廖X賀 136亞瑟X 236李X宏 336黃X琪 436mattwang
37施X卜 137施X諭 237李X宸 337張X豪 437謝X芳
38張X晏 138蘇X智 238止滑大師 338蘇X霆 438Hawk Tu
39陳X治 139黃X翔 239吳X賢 339陳X廷 439Wu Pokai
40楊喆X 140闕X德 240翁X齡 340鄭X誠 440鄭X軒
41陳X峻 141呂X裴 241胡X城 341蓓兒丹娣 441蔡X宏
42莊X泓 142張X芃 242陳X平 342鄭X宗裕 442洪X婷
43王X廣 143陳X翔 243楊X茵 343陳X樺 443吳X聲
44王X瑋 144范X沛 244蘇X傑 344洪X成 444陳X宏
45廖X裕 145顏X宇 245陳X翰 345簡X銘 445連X宏
46鄭X陽 146范X沛 246林X廷 346劉X斌 446Dean Wang
47林X正 147吳X翔 247王X恩 347Tatsuo Tatsuo 447Dc Hsieh
48林X正 148葉X廷 248劉X均 348戴X睿   
49何X彥 149翟X麟 249葉X瑋 349蔡X鈞   
50曹X順 150汪X翰 250楊X瑩 350葉X志   
序號姓名  序號姓名  序號姓名  序號姓名    
51余X鈞 151曾X揚 251張X翔 351余X陞   
52邵X漢 152邱X澤 252呂X錦 352李X原   
53徐X志 153張X崴 253張X杰 353吳X璋   
54葉 X鈞 154林X廷 254凌X恩 354賀X帆   
55黃X翰 155蔡X恩 255陳X惠 355鄭X杰   
56劉X瑜 156徐X玄 256葉X綸 356レッド ダック   
57張X凱 157朱X維 257李X丞 357林X盛   
58許X峻 158許X斌 258陳X宇 358Hank Hsu   
59程X棠 159黃X懋 259吳X歡 359吳X樺   
60Calvin 160蘇X國 260廖X蘭 360許X傑   
61蔡X麇 161林X宏 261王X川 361Jhih Yong Yang   
62吳X瑋 162蔡X廷 262王X青 362鄭X廷   
63陳X甫 163范X志 263莊X倫 363于X濠   
64鄭X仁 164呂X宏 264陳X笑 364陳X進   
65陳X凰 165周X呈 265蔡X森 365汪X海   
66陳X翔 166陳X傑 266蔡X彬 366廖X瑩   
67陳X勳 167謝X賢 267朱X穎 367賴X河   
68黃X武 168鄭X心 268李X達 368蔡X成   
69周X鴻 169小X 269李X忠 369Shih MengHao   
70潘X潔 170陳X名 270顏X萱 370黃X賢   
71李X霆 171彭X麒 271曾X儒 371鄺X慶   
72展X 172周X強 272王X雅 372林X丞   
73精X狼 173曾X捷 273Alex Lin 373黃X學   
74紀X佑 174邱X彤 274明龍 374YuChih Fu   
75許X文 175蔡X龍 275黃X偉 375洪X憲   
76林X成 176余X瑄 276陳X維 376Huang Mark   
77朱X智 177吳X頡 277李X穎 377梁X全   
78李X儒 178蕭X漢 278River Lee 378Peter Chen   
79李X賢 179艾X安 279陳X文 379林X豪   
80劉X凱 180鍾X倫 280張X逸 380郭X翰   
81黃X傑 181周X宇 281Chi Wen Ku 381文X范   
82劉X羽 182林X忠 282Wang Ling-kuang 382余X達   
83嚴X康 183陳X榕 283Jiang Xiao Hu 383Andy Chien   
84藍X愷 184黃X傑 284Yi Da Lin 384Lin Cheng-Yung   
85康X瑞 185陳X任 285張X 385Huski Huang   
86蔡X駿 186chang 286賽勒 386Shfox Chang   
87陳X谷 187鄭X旻 287連X瑜 387Ruei Feng Yang   
88胡X恩 188唐X文 288Laurence Yu 388陳X旭   
89張X瑋 189葉X瑋 289Sonia Chen 389Lun Jia Chang   
90許X崑 190鄭X廷 290任X竹 390顏X勳   
91簡X儒 191張X軒 291玹月 391Alan Jan   
92林X賢 192彭X文 292吳X辰 392Cyen Huang   
93陳X昭 193潘鴿 293張X麟 393Archon Lee   
94顏X賢 194施X元 294Jim Qiu 394陳X全   
95陳X楷 195李X安 295鍾X宏 395Achi Chen   
96蘇X翔 196黃X義 296李X詠 396Alex Cheng   
97陳X宇 197崔X禮 297E-Shin Lin 397賴X   
98連X捷 198吳X晉 298柯X文 398Kaka Huang   
99林X禾 199鄧X駿 299Stanley Hsu 399林X坦   
100何X橙 200黃X庭 300林X毅 400柳X文   

訂閱電子報

詳細了解新產品、活動和其他促銷產品。

社群媒體

線上購買

聯絡我們

 • 地址:231 新北市新店區寶興路45巷9弄6號6F

 • TEL : +886-2-8914-6680 ext 808

 • FAX : +886-2-8914-6027

 • 地址:
  231 新北市新店區寶興路45巷9弄6號6F

 • TEL :
  +886-2-8914-6680 ext 808

 • FAX :
  +886-2-8914-6027

Copyright © 2021 Serafim Tech. All Rights Reserved.

隱私權政策